Home Home
Promotion Promotion
Product Product
Store Store
Catalog Catalog
Chat Chat
Home

Home

Promotion

Promotion

Product

Product

Store

Store

Catalog

Catalog

Chat

Chat

Smeg Exclusive

Warranty and after sales service

บริการหลังการขายของ Smeg ประเทศไทย


ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า สอบถามขนาด จุดจำหน่าย โปรโมชั่นต่างๆ

Line@ : http://bit.ly/SmegTH_Line

FB : https://www.facebook.com/smegthai

Smeg Iconic Space : 02 493 6565 กด 2


ศูนย์บริการ Pen K Service Center บริการครบวงจรเพื่อลูกค้า Smeg ประเทศไทย 

สามารถติดต่อได้ที่

Line@ : http://bit.ly/SmegTH_Line

Tel : 02 493 6565 กด 1 


 

PEN K Warranty 2020

นโยบายการรับประกันสินค้าบริษัท PEN K ฉบับปี 2020

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทเพ็น เค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) ตกลงให้การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและกระบวนการผลิต ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

  1. การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ และเป็นการซื้อขายและใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น 

  2. บริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าแก่ผู้ซื้อรายแรกที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ  และมีชื่อผู้ซื้อดังกล่าวปรากฎอยู่ในระบบลงทะเบียนการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ

  3. บริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าแก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และได้รับการยืนยันตอบรับจากบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว

  4. ผู้ซื้อจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบรับประกันสินค้า และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ตลอดอายุการรับประกัน และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขข้อความใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ซื้อที่ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อ

  5. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มีสิทธิโอนการรับประกันสินค้าให้แก่บุคคลอื่นได้

 

 1. ระยะเวลาการรับประกัน

  1. การรับประกันสินค้าทุกประเภทจะเริ่มนับเวลารับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี หรือนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าชนิดสั่งพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยมีระยะเวลารับประกันและเงื่อนไขกำหนดตามประเภทผลิตภณฑ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย – ระยะเวลาการรับประกันสินค้า และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันสินค้าฉบับนี้  

  2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะลดลงกึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใช้เพื่อการสาธิต สินค้าตัวโชว์  สินค้ามีตำหนิ หรือสินค้าที่ถูกเสนอขายในราคาพิเศษเพื่อลดสินค้าคงคลัง (Clearance Sale)

  3. ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม

 

 1. การใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกันสินค้า

  1. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายชำรุดบกพร่อง และ/หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ซื้อยังมิได้ติดตั้งหรือใช้งานสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ ทราบภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดหายไปให้แก่ผู้ซื้อ แต่หากผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสินค้า

  2. ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากผู้ซื้อพบว่าผลิตภัณฑ์มีความชำรุดบกพร่อง ผู้ซื้อต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยแจ้งให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ ทราบภายใน สามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อพบความความชำรุดบกพร่องนั้น โดยผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และได้รับการยืนยันตอบรับจากบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว ตามข้อ 1.3 และแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1.4 ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสินค้า หากผู้ซื้อมิได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของ    บริษัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ ได้

  3. ผู้ซื้อต้องนำผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกติดตั้งตรึงไว้กับสถานที่พักอาศัย หรือโดยสภาพไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก ผู้ซื้อต้องอนุญาตให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง ณ สถานที่ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นติดตั้งอยู่ตามวันและเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

  4. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหรือไม่

  5. ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยที่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการรับประกันตามปกติ

  6. ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ ในการรับประกันสินค้านี้ คือการซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

  7. การตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประกันสินค้าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ซื้อตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะปฎิบัติตามการตัดสินของบริษัทฯ

 

 1. ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า - บริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าที่เกิดความชำรุดบกพร่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง

  2. ผู้ซื้อมิได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ ได้

  3. ใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ

  4. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย

  5. ผู้ซื้อมิได้แจ้งความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด

  6. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคลากรของบริษัทฯ

  7. การใช้ปลั๊ก อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกหรือสายไฟและตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขนาด การใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท แรงดันน้ำ และแรงดันก๊าซผิดไปจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

  8. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

  9. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ไม่เหมาะสม โดยมิใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  10. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากเจตนา อุบัติเหตุ และจราจล ปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผงเคมีที่รุนแรง เป็นต้น

  11. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อมิได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือการทำความสะอาดผิดวิธี

  12. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้วัตถุหรือสารเคมีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

  13. ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานในครัวเรือนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทดลองหรือทดสอบใดๆ

  14. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานตามปกติของผู้ซื้อ

  15. การสึกหรอ การเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือความสกปรก และความเสียหายจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ  

  16. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะแตกง่าย เช่น ชิ้นส่วนที่เป็นกระจก หรือชิ้นส่วนที่ใช้เพื่อความสวยงาม หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ แผ่นกรองอากาศ ไส้กรองน้ำ สารกรองน้ำ หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น ยางกันรั่วหรือสายยาง เป็นต้น

 

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ค่าขาดประโยชน์ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูลในซอฟต์แวร์ หรือที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ สูญหาย ถูกลบ หรือถูกแก้ไข อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า (ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัทฯ ภายใต้การรับประกันสินค้า)

 

ความรับผิดของบริษัทฯ ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า (ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัทฯ ภายใต้การรับประกันสินค้า) จำกัดไว้เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายด้วยชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน หรือที่เทียบเท่ากัน แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อการรับประกันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างแจ้งชัดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

 

บริษัทฯ ไม่มีภาระหรือต้องรับผิดสำหรับค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการสูญหายของหรือความเสียหายต่อสิ่งใดๆ ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ


 

ข้อมูลระยะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Smeg สำหรับการใช้ประเภทครัวเรือน

ประเภทสินค้า ระยะเวลา
เครื่องผสมอาหาร 1 ปี
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 1 ปี
กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 1 ปี
เครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้า 1 ปี
เครื่องคั้นน้ำผลไม้ 1 ปี
เครื่องปั่นมือถือ  1 ปี
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 1 ปี
เครื่องชงกาแฟดริป 1 ปี
เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ 1 ปี
เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้แยกกาก 1 ปี

 

หมายเหตุ

 1. หากพบว่าผลิตภัณฑ์เสียหายชำรุดบกพร่อง และ/หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ซื้อยังมิได้ติดตั้งหรือใช้งานสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่สามารถสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน อาทิเช่น หัวตีผสม ใบมีด ขอบยางต่างๆหรือโถสเตนเลส

 

ประเภทสินค้า ระยะเวลา
ตู้เย็น* 2 ปี
เตาอบ 2 ปี
เตาอบไมโครเวฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ 2 ปี
เครื่องชงกาแฟชนิดติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ 2 ปี
ตู้แช่ไวน์ 2 ปี
ลิ้นชักอุ่นอาหาร  2 ปี
เตาแก๊สชนิดติดตั้งบนท้อปเฟอร์นิเจอร์ 2 ปี
เตาไฟฟ้าชนิดติดตั้งบนท้อปเฟอร์นิเจอร์ 2 ปี
เครื่องดูดควัน 2 ปี
เตาปรุงอาหารชนิดตั้งพื้น 2 ปี
เครื่องล้างจาน  2 ปี
อ่างล้างจาน** ไม่รับประกัน

หมายเหตุ

 1. *ตู้เย็นรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันตัวสินค้า 2 ปี 
 2. **หากสินค้าชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์สามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้
 3. หากพบว่าผลิตภัณฑ์เสียหายชำรุดบกพร่อง และ/หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ซื้อยังมิได้ติดตั้งหรือใช้งานสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า

 

ประเภทสินค้า ระยะเวลา
แผ่นหินพิซซ่า PRTX** ไม่รับประกัน
ฝาครอบที่วางแผ่นหินพิซซ่า PALPZ** ไม่รับประกัน
อุปกรณ์เสริมเทปปันยากิ** ไม่รับประกัน
ตะกร้าล้างผักผลไม้ VSH20Q** ไม่รับประกัน
ถาดอบ** ไม่รับประกัน
ตะแกรง** ไม่รับประกัน

 

หมายเหตุ

 1. **หากสินค้าชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์สามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้